Bagging组合的不平衡数据分类方法
秦姣龙, 王蔚
Imbalanced Data Classification Method for Bagging Combination
QIN Jiao-Long, WANG Wei
计算机工程 . 2011, (14): 178 -179 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-3428.2011.14.059