XML压缩方法的比较分析
张 胜;包晓玲;舒 坚;陈 莎
Comparative Analysis of XML Compression Methods
ZHANG Sheng; BAO Xiao-ling; SHU Jian; CHEN Sha
计算机工程 . 2009, (11): 26 -28,3 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-3428.2009.11.009