Editor-in-Chief: Jiang Bo
Executive Editor-in-Chief: Zeng Xianrong
Director: Zeng Xianrong
Editors: Suo Shuzhi, Wu Yunfang, Jin Hukao, Liu Shengling, Lu Yanfei, Si Miaomiao
Internal Affairs Editors: Wang Xiao, Yan Ziyang
Address: No. 63, Chengliu Road, Shanghai, China
Postal Code: 201808
Telephone: (8621) 67092217

Date: 2010-05-15 Visited: 59626