JournalX
计算机工程

Computer Engineering

 ISSN:    1000-3428
    CN:    31-1289/TP
    Tel:    021-67092217(费用/发票) (稿件问题请直接联系栏目编辑)
Email:  ecice06@ecict.com.cn
   
 

注意:
1. 初始帐号由系统管理员设置。
2. 登陆后可以自己修改帐号。
3. 本系统的用户名和密码区别大小写。

 
   编辑中心
  请直接输入用户名和密码登录。
用户名: 
密码: 
保存密码 
   

     
 
         
 
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发[软著登字第 112626 号], 并提供技术支持
All Rights Reserved.
JournalX 是北京玛格泰克科技发展有限公司注册商标