VPN安全网关IKEv2-EAP/SIM扩展研究与设计
胡 平;唐佳佳;陆建德
Research and Design of IKEv2-EAP/SIM Extension in VPN Security Gateway
HU Ping; TANG Jia-jia; LU Jian-de
计算机工程 . 2008, (19): 147 -150 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-3428.2008.19.050