PANA与Diameter协议结合的体系结构
赵纪, 魏达, 王健, 刘衍珩, 王琳
Architecture of Combination of PANA and Diameter Protocol
DIAO Ji, WEI Da, WANG Jian, LIU Yan-Hang, WANG Lin
计算机工程 . 2010, (13): 269 -271,275 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-3428.2010.13.094