HEVC帧间预测编码单元深度快速选择算法
张盛峰,汪仟,黄胜,肖傲
Fast Coding Unit Depth Selection Algorithm for Inter-frame Prediction of HEVC
ZHANG Shengfeng,WANG Qian,HUANG Sheng,XIAO Ao
计算机工程 . 2018, (10): 258 -263 .  DOI: 10.19678/j.issn.1000-3428.0048149